BIP
Grafika BIP

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA  NR 3W BRWINOWIE

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Rozdział 1 Cele i zadania przedszkola
Rozdział 2 Sposób realizacji zadań przedszkola

DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Organizacja pracy przedszkola
Rozdział 2 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem
Rozdział 3 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Rozdział 4 Zasady i formy współdziałania z rodzicami
Rozdział 5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu
Rozdział 6 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Rozdział 7 Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z przedszkola
DZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
Rozdział 1
Dyrektor przedszkola
Rozdział 2 Rada pedagogiczna
Rozdział 3 Rada Rodziców
Rozdział 4 Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
DZIAŁ V
ZAKRES ZADAN NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
Rozdział 2 Pracownicy administracji i obsługi
DZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU
DZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W PRZEDSZKOLU
DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

§ 1.

 1. Przedszkole nosi nazwę:
  Przedszkole nr 3 w Brwinowie
 2. Dane teleadresowe przedszkola:
  Przedszkole nr 3
  ul. Słoneczna 6
  05-840 Brwinów 
  tel./fax. 022 729- 63- 81 
  e- mail
  strona:  www.sloneczneprzedszkole3.pl
 3. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
  1. prowadzi bezpłatne proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się  w zakresie realizacji podstawy programowej;
  2. przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego
 4. Przedszkole działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.      o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową  i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Brwinów.
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, którego siedziba mieści się pod adresem: al. Jerozolimskie 32, 00-950 Warszawa.

DZIAŁ II
Rozdział 1 Cele i zadania przedszkola

§ 2.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Konwencji o Prawach Dziecka,  Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach      wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
  2. osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji, w tym przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w  § 2 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka
  1. fizycznego;
  2. emocjonalnego;
  3. społecznego;
  4. poznawczego.
 4. Przedszkole realizuje zadania wskazane w podstawie wychowania przedszkolnego.
  Do zadań Przedszkola należy:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym            i   poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                              i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym      bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych         do etapu rozwoju dziecka;
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                                    i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące        do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego - np. kaszubskiego;
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

DZIAŁ II
Rozdział 2 Sposób realizacji zadań przedszkola

§ 3.

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia     wspierające rozwój dziecka, wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka     w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
 2. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem     realizacji programu wychowania przedszkolnego, ważne są zatem zajęcia kierowane, jak     i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego     odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie, bardzo     ważna jest samodzielna zabawa.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich     oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji     oraz chęci zabawy.
 4. Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.
 7. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.
 8. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

DZIAŁ III
Rozdział 1 Organizacja pracy przedszkola

§ 4.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną. Do realizacji celów statutowych posiada pomieszczenia oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem, w tym:
  1. sale do zajęć dla poszczególnych grup wiekowych,
  2. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
  3. kuchnię,
  4. szatnię dla dzieci,
  5. salę zabaw ruchowych.

§ 5.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie     może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
  1. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców i po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
 4. Liczbę dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają      przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej      w publicznych przedszkolach i szkołach.
 5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwu nauczycieli.
 6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy     wychowawczo - dydaktycznej nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata     pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, wiosenne okresy przedświąteczne,      wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy), dyrektor może zlecić łączenie oddziałów      w jedną grupę, jednakże ilość dzieci po połączeniu nie może przekroczyć liczby 25.

§6.

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o      podstawę  programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy      wychowania przedszkolnego.
 2. Wyboru programu wychowania przedszkolnego z rejestru programów MEN dokonują      wspólnie nauczycielki danego oddziału.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci      i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - 15 - 20 min.;
  2. z dziećmi w wieku 5 lat - 30 min.
 5. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
 6. Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
 7. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju wychowanka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
 8. W przedszkolu, na wniosek rodziców, mogą być prowadzone kursy dodatkowe, które        organizowane są poza realizacją podstawy programowej.
  1. Organizacja i terminy kursów dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
  2. W czasie trwania kursów dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia.
 9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają osobne przepisy.

§ 7.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.
 2. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100.
 3. Organizację wychowania, nauczania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola      opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący      i nadzorujący.
 4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. liczbę oddziałów,
  2. czas pracy poszczególnych oddziałów,
  3. liczbę dzieci,
  4. liczbę pracowników, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z ilością stanowisk kierowniczych,
  5. ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych       przez organ prowadzący przedszkole.
 5. Arkusz organizacji opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia, zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.

§ 8.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor      w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny      pracy.
 2. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze.
 3. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim      spoczywa.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na  wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod       stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 8. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 9. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
  2. zawiadomić rodziców (opiekunów dziecka);
  3. podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników).
 10. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia określają odrębne przepisy.

§ 9.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  religijnej i językowej
  1. wprowadzając zajęcia w języku polskim z równoczesnym ukazaniem piękna języka      ojczystego, upowszechnienia wiedzy ekologicznej,
  2. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
  3. pielęgnując tradycje związane ze środowiskiem,
  4. prowadząc nauczanie religii, katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia.

§ 10.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw - ustalonych i zatwierdzonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych, porządkowo-gospodarczych i urlopy pracowników.
 3. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka w czasie przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do wypoczynku.
 4. W okresie wakacyjnym przedszkole może pełnić dyżur dla placówek należących do Gminy Brwinów i dzieci uczęszczających w minionym roku szkolnym do przedszkola w czasie ustalonym przez organ prowadzący.
 5. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi W wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 11.

 1. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji, określające terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola oparte o zasadę powszechnej dostępności,
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni     poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (opiekuna prawnego).
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Brwinowie.
 6. W rekrutacji obowiązują kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają spełnianie kryteriów wg zasad określonych     w ustawie oraz przez organ prowadzący przedszkole.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających oświadczenia rodziców.
 9. Postępowania rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjne powołana przez dyrektora przedszkola.
 10. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 11. Prace komisji rekrutacyjnej są protokółowane.
 12. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji.

DZIAŁ III
Rozdział 2 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem

§12.

 1. Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic oddaje je pod opiekę nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programemi planem pracy.
 2. Podczas zajęć w przedszkolu opiekę na dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące w tym dniu w grupie.
 3. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 4. Obowiązkiem nauczycielki jest:
  1. obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna;
  2. powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (ból ucha, ból brzucha, wymioty, biegunka, uporczywy kaszel i katar, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy       i inne).
 5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic      jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem      konieczności konsultacji lekarskiej.
 6. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków, z uwagi na brak profesjonalnej opieki  medycznej.
 7. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem   rodziców. Działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności   służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa   dzieci.
 8. Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii lub kursy dodatkowe, pozostają pod opiekąnauczyciela grupy.
 9. W grupie najmłodszej jest zatrudniona pomoc nauczyciela, która pomaga nauczycielce  podczas prowadzenia zajęć i dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
 10. Budynek przedszkola oraz przyległe do niego tereny i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny.
 11. W przypadku, gdy pomieszczenie w którym przebywają dzieci może stworzyć zagrożeniedla bezpieczeństwa dzieci, nauczycielka nie może dopuścić do zajęć lub je przerwaćwyprowadzając dzieci oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektoraprzedszkola.
 12. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na        udział dziecka we wszystkich zajęciach i spacerach.
 13. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci        po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie        uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości        pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 14. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz       dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt       dziecka na powietrzu. Wskazane jest szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie       w szatni „zapasowych części garderoby”.
 15. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale        wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek.
 16. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż., przepisów ruchu        drogowego.
 17. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć zgodny jest z zasadami higieny psychicznej        dziecka, uwzględniając również zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy        programowej o proporcjonalnym zagospodarowaniu czasu pobytu dziecka       w przedszkolu.
 18. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie        przystosowanej do wieku i potrzeb:1) leżakowanie (dzieci 3 i 4-letnie);2) ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające (dzieci 5-letnie).19. Dzieci codziennie przebywają na powietrzu, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne        (sale dziecięce są wietrzone i utrzymana jest odpowiednia temperatura).

DZIAŁ III
Rozdział 3 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

§ 13.

 1. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach: 6.30 - 8:00.
  1. W wyjątkowych przypadkach rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola.
  2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do odbicia karty w czytniku kart i wprowadzenia dziecka do szatni i oddania dziecka pod opiekę nauczycielowi danej grupy.
  3. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców  bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni).
  4. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
  5. W stanach infekcji, chorób skórnych oraz po urazach (złamanie, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
  6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielanie nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
  7. W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii różnego typu, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
  8. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go  nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę  upoważnioną przez rodziców zgoda rodziców.
  9. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców, kto jest upoważniony do odbioru dziecka.
  10. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest onw stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  12. Osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej i odbicia karty w czytniku kart. Jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka .
  13. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka - deklaracje znajdują się w dokumentacji wychowawców grup.
  14. Odbieranie dzieci trwa do godz. 17.00.
  15. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odebrania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
   1. nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów);
   2. w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie      rodzice ( opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami       (opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców;
   3. pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;
   4. dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami) dziecka;
   5. wystąpienie dyrektora  z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w celu zbadania sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
   6. podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
  16. W przypadku odbioru dziecka z przedszkola po godzinach zadeklarowanych i po godzinach pracy przedszkola obowiązują kary zawarte w umowie publicznoprawnej „ dyrektor - rodzice ”.
  17. Nauczyciel lub pracownik przedszkola nie może samowolnie odebrać dziecka z przedszkola i zatrzymać go u siebie w domu.
  18. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

DZIAŁ III
Rozdział 4 Zasady i formy współdziałania z rodzicami

§ 14.

 1. Rodzice, nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w sposób ciągły w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego       indywidualnego rozwoju poprzez:
  1. spotkania adaptacyjne w sierpniu;
  2. zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w ciągu roku)
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami;
  4. tablice informacyjne dla rodziców (zmieniane raz w tygodniu - hol przedszkolny);
  5. dni otwarte co najmniej jedno w roku;
  6. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci (uroczystości okazjonalne - zgodnie z kalendarzem imprez  przedszkola, konkursy rodzinne, festyny);
  7. wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców i nauczycieli w celu wzbogacenie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne;
  8. biblioteczkę dla rodziców;
  9. stronę internetową przedszkola systematycznie aktualizowaną;
  10. inne formy wynikające z planowanych zadań wychowawczo-dydaktycznych  (warsztaty, spotkania ze specjalistami- psycholog, lekarz, pedagog, itp.).
  11. stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania informacji zwrotnych o poziomie pracy przedszkola.
 2. Niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki

DZIAŁ III
Rozdział 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

§ 15

 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, z zagrożenia      niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności      w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji      kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań      środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem      spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych      związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, korzystanie z niej      jest dobrowolne (wymaga zgody rodziców ) i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy grup      wychowawczych oraz specjaliści (psycholodzy, pedagodzy i logopedzi) tworząc zespoły      opracowujące ścieżkę edukacyjno-terapeutyczną danego dziecka uwzględniając potrzeby      zdiagnozowane w przedszkolu, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez      poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 4. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz      w roku.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek:
  1. rodziców dziecka;
  2. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
  3. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
  4. dyrektora przedszkola.
 6. W przedszkolu udzielana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom wychowanków i nauczycielom, polegająca na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-     pedagogicznej dla dzieci.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć dla dzieci o charakterze terapeutycznym;
  3. porad, konsultacji i warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
 8. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodziców dziecka.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszystkich informacji   poznanych w toku wykonywania zadań.
 10. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

DZIAŁ III
Rozdział 6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 16.

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte  do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom ich rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia, nie wymagającej szczególnej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej (z ew. możliwością włączenia ich do dzieci zdrowych).
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola po wnikliwym zbadaniu sprawy czy:
  1. są spełnione warunki architektoniczne;
  2. istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów.
 3. W przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb edukacyjnych ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, wówczas dyrektor zobowiązuje rodzica do:
  1. dostarczenia opinii o stanie zdrowia dziecka, o rodzaju niepełnosprawności i możliwości funkcjonowania dziecka w grupie;
  2. w przypadkach trudnych zaburzeń emocjonalnych, przedszkole może w porozumieniu z rodzicami ustalić sposoby przebywania dziecka w przedszkolu (np. krótszy czas przebywania dziecka).

DZIAŁ III
Rozdział 7.  Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z przedszkola

§ 17

 1. Odpłatność za usługi przedszkola składa się z dwóch części:
  1. za świadczenia wykraczające poza zakres realizacji podstawy programowej wychowania   przedszkolnego;
  2. za żywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8-13.
 4. Wysokość opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa Rada Miejska w Brwinowie (wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń).
 5. Zasady realizowanych przez przedszkole świadczeń odpłatnych oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa umowa publicznoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a Rodzicami.
 6. W przypadku korzystania ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, obniżeniu ulega  odpłatność za  te świadczenia o 25% za drugie młodsze i o 50% za kolejne dziecko.
 7. Rodzice ponoszą odpłatność za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez wychowawców grupy w dzienniku zajęć przedszkola oraz rejestrowana w systemie „ Bezpieczny Przedszkolak” za pomocą czytników kart.
 9. Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko podpisując umowę.
 10. Wysokość stawki za dzienne wyżywienie dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola na wniosek intendenta i w porozumieniu z rodzicami;
 11. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków w ciągu dnia.
 12. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie;
 13. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola;
 14. Opłatę wnosi się przelewem na wskazane przez dyrektora przedszkola lub intendentkę nr konta;
 15. Ustalenie opłat z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu oraz wyżywienia następuje w formie czynności materialno-technicznej ( pisma zawierającego wskazanie kwot należnych z tytułu stawki godzinowej i liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w placówce oraz stawek dziennego wyżywienia ). Pismo będzie do odbioru po 7 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym dziecko uczęszczało do przedszkola. Rodzice otrzymują informację od intendentki o wysokości opłat za przedszkole w formie pisemnej lub w przypadku choroby dziecka - telefonicznej;
 16. W przypadku braku uiszczenia opłat Dyrektor Przedszkola, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy Brwinów - wysyła pisemne upomnienie. Jeżeli mimo upływu terminu uregulowania należności, opłata nie została uregulowana, wystawia tytuł wykonawczy i kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 17. Zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 miesiące jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;
 18. W przedszkolu wszystkie dzieci są ubezpieczone; wysokość sumy ubezpieczenia i jego wariant ustalany jest przed rozpoczęciem roku szkolnego na posiedzeniu Rady Rodziców i przedstawiony w miesiącu wrześniu na zebraniach ogólnych rozpoczynających nowy rok szkolny.

DZIAŁ IVORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 18.

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor Przedszkola;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców.

§ 19.

 1. Każdy z wymienionych w §18  organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy.
 2. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola

Rozdział 1 Dyrektor przedszkola

§ 20.

 1. Dyrektor przedszkola:
  1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro- zdrowotne;
  3. powołuje zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4. sprawuje nadzór pedagogiczny w tym:
   1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,         którego dotyczy;
   2. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz motywuje do         doskonalenia i rozwoju zawodowego;
   3. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do jakości pracy przedszkola.
  5. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, organizuje szkolenia i narady;
  6. przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia     organowi prowadzącemu;
  7. pełni rolę przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
  8. przygotowuje i prowadzi stałe zebrania Rady Pedagogicznej;
  9. realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej;
  10. wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
  11. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową       i gospodarczą obsługę przedszkola;
  12. może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola, decyzja o skreśleniu       podejmowana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
  13. pełni funkcję kierownika zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
  14. w szczególności decyduje w sprawach:
   1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
   2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
   3. występowanie z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
  15. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,       bhp i ppoż.;
  16. prowadzi dokumentację kancelaryjno - archiwalną i finansową zgodnie       z obowiązującymi przepisami;
  17. prowadzi działania związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z procedurą,       a w szczególności:
   1. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy;
   2. dba o prawidłowy przebieg stażu i prowadzenie jego dokumentacji, zgodnie z procedurą awansu zawodowego.
  18. organizuje praktyki pedagogiczne w ramach współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli;
  19. powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku;
  20. w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, organem        prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
  21. o najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola oraz             określa kierunki ich poprawy;
  22. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego zaopiniowane przez radę  pedagogiczną.Rozdział 2 Rada Pedagogiczna

§ 21.

 1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
  1. stanowiące;
  2. opiniodawcze;
  3. wnioskodawcze.
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkolnym w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Rada Pedagogiczna w szczególności:
  1. opracowuje i zatwierdza plany pracy przedszkola oraz bierze aktywny udział  w wewnętrznej ewaluacji przedszkola;
  2. ustala regulamin swojej działalności;
  3. przygotowuje projekt zmian i uchwala statut przedszkola;
  4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych;
  5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  6. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola w trakcie roku szkolnego.
 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego przedszkola;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
 6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego:
  1. o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty;
  2. o zbadanie i ocenę działalności dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 8. Tematyka i terminy zebrań Rady Pedagogicznej podawane są w formie pisemnej na pierwszej radzie pedagogicznej w danym roku szkolnym i są protokołowane.
 9. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: dyrektor, członkowie rady pedagogicznej, organ prowadzący, organ nadzorujący.
 10. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie);
 11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków ze względu na:
  1. zachowanie dzieci umożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu lub gdy zostały wykorzystane wszystkie możliwości zmiany tej sytuacji;
  2. nieobecność dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc, bez zgłoszenia jej przyczyny;
  3. uchylanie się przez rodziców od obowiązku płacenia w określonych terminach za pobyt dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej;
  4. odmowy ze strony rodziców współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną;
  5. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
  6. nagminne odbierania dziecka po zakończeniu pracy przedszkola (po godz. 17.00);
  7. systematyczne nie podporządkowanie się uchwałom organów wewnątrz przedszkolnych.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.Rozdział 3 Rada Rodziców

§ 22.

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola. W skład rady rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Tryb wyboru członków Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 5. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:    1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo -          profilaktycznego przedszkola;    2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub          wychowania przedszkola;    3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;    4) opiniowanie projektów eksperymentów;    5) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.8. Rada Rodziców, w celu wspierania działalności statutowej placówki, gromadzi fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.9. Przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 10.Decyzje rady rodziców są jawne.


DZIAŁ IV

Rozdział 4 Zasady współdziałania organów przedszkola
oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 24.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Zasady współdziałania organów przedszkola:
  1. Wymienione organy ściśle ze sobą współpracują i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji na zasadzie pełnej akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o los placówki, a przede wszystkim:
   1. wymieniają informacje o planowanym działaniu;
   2. wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące życia przedszkola;
   3. biorą czynny udział w życiu przedszkola i doskonaleniu jego pracy;
   4. informują się wzajemnie o zmianach w regulaminach swojej działalności.
  2. Zapewniają bieżącą wymianę informacji między organami przedszkola:
   1. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (planowanych i doraźnych);
   2. na zebraniach Rady Rodziców;
   3. poprzez podanie informacji na tablicach informacyjnych dla rodziców   nauczycieli.
  3. Sposoby rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola:
   1. drogą negocjacji przy współudziale stron między którymi powstał konflikt;
   2. podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;
   3. w przypadku braku porozumienia i wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do wyższych instancji: organu        prowadzącego, organu nadzorującego lub związków zawodowych, w zależności od treści sporu.
  4. Ostateczna decyzja w sporze należy do dyrektora.

DZIAŁ V
ZAKRES ZADAN NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć zorganizowanych przez przedszkole.

§ 25.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie,  do jakiego został upoważniony.

Rozdział 1 Zadania nauczycieli

§ 26.

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka, nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconejo zasób jego własnych doświadczeń.
 3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
 4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty;
  2. realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego;
  3. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu;
  4. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
  5. indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków;
  6. wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów, wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania;
  7. współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie;
  8. opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
  9. ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez: udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych;
  10. udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym;
  11. czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
  12. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
   1. dziennika zajęć;
   2. arkuszy obserwacji pedagogicznej;
   3. miesięcznych planów pracy z dziećmi;
   4. zeszytów współpracy z rodzicami;
   5. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego;
  13. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb            rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej);
  14. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
  15. odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sali zajęć, pomocy dydaktycznych;
  16. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;
  17. współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości            zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego                    realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących            dziecka, jego zachowania      i rozwoju, w celu:
   1. poznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
   2. bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka;
   3. ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka oraz włączenia rodziców (opiekunów) w działalność              przedszkola.
 5. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
  1. Obowiązki psychologa:
   1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka;
   2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
   3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
   4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym          i poza przedszkolnym;
   5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
   6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
   7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
  2. Obowiązki logopedy:
   1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
   2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
   3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
   5. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
  3. Ponadto psycholog i logopeda mają obowiązek:
   1. brania udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
   2. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej,
   3. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.

Rozdział 2 Pracownicy administracji i obsługi

§ 27.

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

§ 28.

 1. Do obowiązków intendentki należy w szczególności:
  1. zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości;
  2. nadzorowanie sporządzania i wydawania posiłków;
  3. współudział w sporządzaniu jadłospisów tygodniowych;
  4. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. załatwianie spraw związanych z działalnością finansową;
  6. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

§ 29.

 1. Do obowiązków kucharki należy w szczególności:
  1. przyrządzanie racjonalnych posiłków;
  2. prowadzenie magazynu podręcznego;
  3. współudział w ustalaniu jadłospisu;
  4. codzienne wykonywanie próbek żywieniowych;
  5. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy;
  6. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikającychz organizacji przedszkola.

§ 30.

 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
  1. pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;
  2. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy;
  3. załatwianie zleconych przez kucharkę czynności;
  4. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.

§ 31.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków  poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu  czynności dzieci w ciągu dnia;
  2. utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przydzielonych;
  3. rozkładanie, sprzątanie leżaków;
  4. rozkładanie posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci;
  5. opiekowanie się powierzonym mieniem;
  6. pomoc przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych;
  7. współudział w spacerach i wycieczkach oraz przy organizacji uroczystości przedszkolnych;
  8. uczestniczenie w zajęciach z dziećmi przy których wymagana jest pomoc;
  9. dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej;
  10. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 32.

 1. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:
  1. utrzymywanie czystości, porządku i bezpieczeństwo na powierzonym odcinku pracy;
  2. podawanie do sal posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci;
  3. opiekowanie się powierzonym mieniem;
  4. odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt do sprzątania i naczynia stołowe;
  5. pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających;
  6. dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej;
  7. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola.

§ 33.

 1. Szczegółowy zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola i znajdują się one w aktach kancelaryjnych.

DZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU

§ 34.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwego i  zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. ochrony przed formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej;
  4. swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami;
  5. do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw;
  6. przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim;
  7. właściwie prowadzonego procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  8. poznawania swojej odrębności i indywidualności;
  9. swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów;
  10. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej;
  11. nauki i regulowania własnych potrzeb;
  12. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  13. snu i wypoczynku;
  14. ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
  15. badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów.

§ 35.

 1. Dziecko w przedszkolu ma następujące obowiązki:
  1. stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;
  2. przestrzeganie ustalonych reguł zachowania i zasad bezpieczeństwa;
  3. szanowanie sprzętów i zabawek;
  4. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych (starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się);
  5. traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;
  6. współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania.

DZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W PRZEDSZKOLU

§ 23.

 1. Prawa rodziców:
  1. zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
  2. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
  3. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  4. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  5. znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.

§ 24.

 1. Przedszkole oczekuje od rodziców:
  1. zapoznania się i przestrzegania niniejszego statutu;
  2. przestrzegania regulaminu przedszkola zamieszczonego w kąciku dla rodziców;
  3. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
  4. przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola;
  5. terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
  6. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; przyprowadzania do przedszkola zdrowego i czystego dziecka bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
  7. współdziałania z przedszkolem w realizacji jego zadań;
  8. respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  9. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i informowania telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  10. współpracowania z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  11. przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
  12. kontynuowania zaleconych ćwiczeń terapeutycznych;
  13. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  14. bezzwłocznego zgłaszania nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego. 

DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 25.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników administracji i obsługi.
 4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
 5. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole.

§ 26.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. wywieszenie statutu w miejscu widocznym (na głównej tablicy w holu);
  2. umieszczenie tekstu na BIP w formie elektronicznej;
  3. udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola;
  4. zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu  podczas zebrań organizacyjnych.

Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13. 09. 2017 r.

Tekst jednolity zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwałą nr 4/2018/2019w dniu 14.09.2018 r. 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole nr. 3 w Brwinowie
Pierwsza publikacja
Gawrońska Katarzyna 2019-02-08 09:48
Aktualizacja publikacji
Gawrońska Katarzyna 2019-02-12 13:49
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
9
do góry