BIP
Grafika BIP

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA  NR 3W BRWINOWIE

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Rozdział 1 Cele i zadania przedszkola
Rozdział 2 Sposób realizacji zadań przedszkola

DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Organizacja pracy przedszkola
Rozdział 2 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem
Rozdział 3 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Rozdział 4 Zasady i formy współdziałania z rodzicami
Rozdział 5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu
Rozdział 6 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Rozdział 7 Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z przedszkola
DZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
Rozdział 1
Dyrektor przedszkola
Rozdział 2 Rada pedagogiczna
Rozdział 3 Rada Rodziców
Rozdział 4 Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
DZIAŁ V
ZAKRES ZADAN NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
Rozdział 2 Pracownicy administracji i obsługi
DZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU
DZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W PRZEDSZKOLU
DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA

§ 1.

 1. Przedszkole nosi nazwę:
  Przedszkole nr 3 w Brwinowie
 2. Dane teleadresowe przedszkola:
  Przedszkole nr 3
  ul. Słoneczna 6
  05-840 Brwinów 
  tel./fax. 022 729- 63- 81 
  e- mail
  strona:  www.sloneczneprzedszkole3.pl
 3. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
  1. prowadzi bezpłatne proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się  w zakresie realizacji podstawy programowej;
  2. przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego
 4. Przedszkole działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.      o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową  i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Brwinów.
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, którego siedziba mieści się pod adresem: al. Jerozolimskie 32, 00-950 Warszawa.

DZIAŁ II
Rozdział 1 Cele i zadania przedszkola

§ 2.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Konwencji o Prawach Dziecka,  Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach      wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
  2. osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji, w tym przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w  § 2 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka
  1. fizycznego;
  2. emocjonalnego;
  3. społecznego;
  4. poznawczego.
 4. Przedszkole realizuje zadania wskazane w podstawie wychowania przedszkolnego.
  Do zadań Przedszkola należy:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym            i   poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                              i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym      bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych         do etapu rozwoju dziecka;
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                                    i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące        do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego - np. kaszubskiego;
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

DZIAŁ II
Rozdział 2 Sposób realizacji zadań przedszkola

§ 3.

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia     wspierające rozwój dziecka, wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka     w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
 2. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem     realizacji programu wychowania przedszkolnego, ważne są zatem zajęcia kierowane, jak     i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego     odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie, bardzo     ważna jest samodzielna zabawa.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich     oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji     oraz chęci zabawy.
 4. Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.
 7. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.
 8. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

DZIAŁ III
Rozdział 1 Organizacja pracy przedszkola

§ 4.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną. Do realizacji celów statutowych posiada pomieszczenia oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem, w tym:
  1. sale do zajęć dla poszczególnych grup wiekowych,
  2. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
  3. kuchnię,
  4. szatnię dla dzieci,
  5. salę zabaw ruchowych.

§ 5.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie     może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
  1. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców i po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
 4. Liczbę dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają      przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej      w publicznych przedszkolach i szkołach.
 5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwu nauczycieli.
 6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy     wychowawczo - dydaktycznej nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata     pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, wiosenne okresy przedświąteczne,      wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy),