BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przedszkole nr 3/Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 3w Brwinowie


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola
ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola
ROZDZIAŁ IV Zasady funkcjonowania przedszkola
ROZDZIAŁ V Zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy
ROZDZIAŁ VI Organizacja kontroli zarządczej
ROZDZIAŁ VII Obieg dokumentów w przedszkolu
ROZDZIAŁ VIII Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Przedszkola Nr 3 w Brwinowie, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w przedszkolu.
 2. Regulamin został ustalony przez dyrektora przedszkola w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 2

 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej - wychowania przedszkolnego, określonych szczegółowo w statucie przedszkola.
 2. Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową gminy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
 4. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na jego rachunek.
 5. Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
 6. Przedszkole mieści się w budynku w Brwinowie przy ul. Słoneczna 6.

§ 3

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

 1. Organ prowadzący - Gmina Brwinów
 2. Organ nadzoru pedagogicznego - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

§ 4

 1. Podstawą prawną działania Przedszkola Nr 3 w Brwinowie jest:
  1. Uchwała nr XXXIX/422/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie
   w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brwinów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  2. Statut Przedszkola
  3. podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Brwinowie,
  4. przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na jego rachunek,
  5. przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową,
  6. dyrektor odpowiada za dyscyplinę budżetową.

§ 5

 1. Akty wewnątrzprzedszkolne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną przedszkola, dyrektora przedszkola lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
 2. Aktami wewnątrzprzedszkolnymi są:
  1. uchwały Rady Pedagogicznej,
  2. zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola - regulujące zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego unormowania,
  3. decyzje administracyjne - rozstrzygające sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony,
  4. obwieszczenia - obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst Statutu przedszkola,
  5. komunikaty - podawane są do wiadomości pracowników i rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, informujące o bieżącej działalności przedszkola
  6. pisma okólne - powiadamiające o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania przedszkola.

§ 6

 1. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.


ROZDZIAŁ II
Zasady kierowania pracą przedszkola

§ 7

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8

Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną gminy,
 2. jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola,
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli,
 4. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym Ustawą.
 6. Kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

§ 9

Dyrektor przedszkola współpracuje i współdziała w celu sprawnego funkcjonowania przedszkola z radą pedagogiczną, radą rodziców, organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego oraz z całym personelem placówki.

§ 10

 1. W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor przedszkola może w drodze zarządzenia wewnętrznego powołać zespół zadaniowy.
 2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna przedszkola

§ 12

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

§ 13

Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów przedszkola określa Statut przedszkola, a ponadto:

 1. Dyrektor przedszkola dokonuje czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością przedszkola na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Brwinów.
 2. Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§ 14

 1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:
  1. Dyrektor - kierownictwo przedszkola
  2. Personel pedagogiczny - nauczyciele
  3. Personel obsługi:
   1. pomoc nauczyciela,
   2. intendent przedszkola,
   3. kucharz,
   4. pomoc kuchenna,
   5. woźna,
   6. pracownik gospodarczy.

§ 15

 1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy szczegółowych obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika - zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.
 3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami w Arkuszu organizacji przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący i organ nadzorujący.
 4. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00.

ROZDZIAŁ IV

Zasady funkcjonowania przedszkola

§ 16

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli zarządczej,
 6. podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym, administracyjnym i obsługi,
 7. wzajemnego współdziałania.

§ 17

 1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.
 2. Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania Statutu przedszkola i obowiązującego prawa wewnątrzprzedszkolnego oraz współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 18

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 19

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających ze służbowego podporządkowania.
 2. W czasie nieobecności dyrektora przedszkola jego dotychczasowe obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez dyrektora i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący (nieetatowy zastępca dyrektora przedszkola  w sprawach pedagogicznych i intendenta przedszkola w sprawach administracyjno - gospodarczych).

§ 20

 1. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami dzieci korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze oraz związane z funkcjonowaniem przedszkola według harmonogramu

ROZDZIAŁ V

Zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy

§ 21

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
 3. wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
 4. wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
 5. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
 7. wprowadzanie zmian do wszystkich regulaminów.

§ 22

 1. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności respektować w swej pracy podstawowe obowiązki określone w Karcie nauczyciela oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz aktach wewnątrzprzedszkolnych.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§ 23

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu żywienia dzieci w przedszkolu, a w szczególności:

 1. zaopatrywanie przedszkola w produkty spożywcze i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni,
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków.

§ 24

 1. Do zakresu działania i kompetencji pozostałych pracowników administracji należy zapewnienie sprawnej organizacji pracy przedszkola w zakresie spraw im powierzonych.
 2. Do zakresu działania i kompetencji pozostałych pracowników obsługi należy w szczególności organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieci w przedszkolu, a także utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do przedszkola.

§ 25

 1. Tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań pracowników określa statut przedszkola.
 2. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy określają zatwierdzone przez dyrektora przedszkola zakresy szczegółowych obowiązków pracownika.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja kontroli zarządczej

§ 26

 1. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w szczególności w planie finansowym przedszkola i w Statucie w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy oraz monitorowanie ich realizacji.

§ 27

 1. Kontrola zarządcza funkcjonująca w przedszkolu powinna być:
  1. adekwatna - to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych oraz z obowiązującym w placówce Regulaminem kontroli zarządczej, dokładnie odpowiadająca założonym celom kontroli zarządczej,
  2. skuteczna - to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem zaleceń bądź wniosków pokontrolnych,
  3. efektywna - to znaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie założonych celów.
 2. Kontrola zarządcza w przedszkolu winna realizować następujące funkcje:
  1. sprawdzanie, czy wydatki publiczne są dokonywane:
   1. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów
    z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
   2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
   3. w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  2. porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami,
  3. ocenianie prawidłowości pracy,
  4. wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 28

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej, a w szczególności za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanej przez siebie jednostce, w sposób dający rozsądne zapewnienie, że:
  1. funkcjonowanie podległej mu placówki jest zgodne z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w przedszkolu (procedurami, regulaminami) oraz ze standardami,
  2. działania przedszkola są prowadzone skutecznie i efektywnie a plany, programy, zamierzenia i cele placówki są osiągane,
  3. sprawozdania i inne informacje publikowane i udostępniane na zewnątrz, a także wykorzystywane wewnątrz przedszkola są dokładne, wiarygodne i aktualne,
  4. zasoby przedszkola są dostatecznie chronione, zabezpieczone i nadzorowane,
  5. przestrzegane i promowane są zasady etycznego postępowania pracowników,
  6. zapewniono skuteczny i efektywny przepływ informacji,
  7. przygotowano i wdrożono system zarządzania ryzykiem.
 2. W celu realizacji kontroli zarządczej, dyrektor przedszkola zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i stałej aktualizacji procedur finansowych i okołofinansowych.
 3. Procedury kontroli zarządczej winny spełniać wymagania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonych w Komunikacie Ministra Finansów.

§ 29

 1. Wszystkie stanowiska pracy w przedszkolu objęte są kontrolą zarządczą.
 2. Kontrolę zarządczą prowadzi się poprzez:
  1. samokontrolę - do której zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola,
  2. kontrolę funkcjonalną - wykonywana jest przez dyrektora i intendenta przedszkola, oraz urzędników wyznaczonych do realizacji powierzonych zadań (nadzór budowlany, nadzór inwestorski, inspektor BHP itp.),
  3. kontrolę wewnętrzną - wykonywana jest przez dyrektora przedszkola i innych pracowników na stanowiskach samodzielnych, których obowiązki obejmują wykonywanie kontroli zarządczej,
  4. kontrolę finansową dowodów księgowych - księgowy przedszkola, Skarbnik Gminy Brwinów i Audyt Wewnętrzny Urzędu Gminy w Brwinowie,
  5. kontrolę należności i zobowiązań - księgowy przedszkola i inni pracownicy na stanowiskach samodzielnych, których obowiązki obejmują wykonywanie kontroli zarządczej,
  6. kontrolę instytucjonalną - wykonywana jest przez Burmistrza Gminy Brwinów oraz z upoważnienia Burmistrza i w jego granicach przez; Zastępców, Skarbnika Gminy
   i pracowników Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy Brwinów . Realizowana jest przez RIO oraz NIK, w sytuacji kiedy prowadzi działania kontrolne na zlecenie organu prowadzącego przedszkole oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne instytucje powołane do kontroli placówek oświatowych.

§ 30

 1. System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie.
 2. Dyrektor przedszkola i pracownicy przynajmniej raz w roku przeprowadza samoocenę systemu kontroli zarządczej.
 3. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez dyrektora przedszkola są w szczególności wyniki:
  1. bieżącego monitorowania kontroli zarządczej,
  2. samooceny,
  3. kontroli wewnętrznych,
  4. przeprowadzonych audytów i kontroli zewnętrznych.

ROZDZIAŁ VII

 1. Obieg dokumentów w przedszkolu

§ 31

 1. Obieg, rejestrację, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna.
 2. W przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem wewnętrznym dyrektora przedszkola.

§ 32

Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa odrębne zarządzenie.

ROZDZIAŁ VIII

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 33

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu obywa się zgodnie z funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.
 2. Dyrektor przedszkola koordynuje organizacją przyjmowania, rozpatrywania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w placówce.

§ 34

 1. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
 2. Księga skarg i wniosków znajduje się w gabinecie dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 35

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola, informacje dotyczące jego działalności, naboru dzieci, praw i obowiązków dzieci oraz rodziców, kompetencje poszczególnych organów i zakres zadań pracowników zawarte są w Statucie Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Brwinowie .
 2. Niniejszy Regulamin organizacyjny zawiera najważniejsze wątki ze Statutu Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Brwinowie stanowiące o organizacji pracy placówki.

§ 36

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechne obowiązujące oraz Statut Przedszkola Nr 3 w Brwinowie, Regulamin organizacji pracy przedszkola .

§ 38

Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustaleń, w drodze zarządzenia wewnętrznego dyrektora.

§ 39

 1. Regulamin podaje się do wiadomości pracowników przedszkola oraz rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków.
 2. Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 3 w Brwinowie jest udostępniony do wglądu dla pracowników przedszkola oraz innych podmiotów przedszkolnych (rodziców/ prawnych opiekunów) w gabinecie dyrektora, w pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej przedszkola i w BIP
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2019r

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole nr. 3 w Brwinowie
Pierwsza publikacja
Gawrońska Katarzyna 2019-02-08 09:48
Aktualizacja publikacji
Gawrońska Katarzyna 2019-02-11 11:03
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
13
do góry