BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 3 w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 w Brwinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-02
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Gawrońska, k.gawronska@student.uw.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506 - 991 - 479. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 3 w Brwinowie
05 840 Brwinów ul. Słoneczna 6

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Nie posiadamy

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Nie posiadamy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Nie posiadamy

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Nie posiadamy parkingu

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Przedszkole akceptuje i dopuszcza taką możliwość.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć
Nie posiadamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole nr. 3 w Brwinowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-29 14:07
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-02 15:20
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2019-12-02 15:20
Zatwierdzenie
Dyrektor Przedszkola 2019-12-02 15:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry